O projekcie

Gmina Wińsko przystąpiła do opracowywania  „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wińsko  na lata 2015-2024″. Projekt finansowany jest w 90% w ramach projektu pn. „Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Sporządzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wińsko na lata 2015 – 2024, umożliwi aplikowanie Gminie Wińsko i innym podmiotom z terenu gminy o środki unijne na realizację zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych.

Rewitalizacja, zgodnie z wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, to „kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji”.

Obszar zdegradowany cechują w szczególności: wysokie bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, problemy edukacyjne, niski kapitał społeczny, niewystarczający poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym.

Rewitalizacja jest narzędziem naprawczym obszaru zdegradowanego w co najmniej jednej ze sfer:

  • gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw),
  • środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź środowiska),
  • przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych),
  • technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz braku funkcjonowania rozwiązań technicznych, umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska).

Skuteczność procesu rewitalizacji będzie zależała w dużym stopniu od partycypacji społecznej. W związku z tym Program będzie opracowany przy udziale mieszkańców, środowisk społecznych, zawodowych i gospodarczych dzięki przeprowadzanym konsultacjom społecznym.

Pierwszym etapem prac nad programem będzie przeprowadzenie pogłębionej diagnozy warunków życia mieszkańców gminy, w tym trzech spotkań – wywiadów focusowych – z kluczowymi grupami mieszkańców. Pierwsze spotkanie odbędzie z Sołtysami, kolejne z nauczycielami, następne z przedstawicielami stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, mieszkańców.

W ramach partcypacji społecznej odbędzie się 5 warsztatów, na których wypracowane zostaną działania, których głównym celem jest wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych.

Przewidziano także Czat z mieszkańcami Gminy Wińsko, a także utworzenie Wińskiej platformy edukacyjnej, na której mieszkańcy będą mogli na bieżąco śledzić prace związane z opracowywaniem programu oraz zgłaszać swoje uwagi i wnioski.

Zorganizowany zostanie konkurs z nagrodami dla młodzieży i dorosłych pn.: „Problemy społeczne w Wińsku – narysuj, sfotografuj”.

Całość utrwalona zostanie w postaci filmu dokumentalnego.

Zapraszam  Państwa do aktywnego uczestnictwa w spotkaniach i warsztatach, których efektem finalnym będzie Lokalny Programu Rewitalizacji Gminy Wińsko  na lata 2015-2024.

 

Więcej o projekcie – prezentacja