I WARSZTATY ZA NAMI – REWITALIZACJA GMINY WIŃSKO

I WARSZTATY ZA NAMI – REWITALIZACJA GMINY WIŃSKO

Dnia 09.03.2016. o godz. 16.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury Wińsko odbyły się   I Warsztaty dot. Rewitalizacji Gminy Wińsko. Zgromadziliśmy się licznie pod okiem ekspertów w celu przystąpienia do opracowywania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wińsko na lata 2015-2024”. Projekt ten finansowany jest w 90% w ramach projektu pn. „Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Dofinansowanie projektu z UE: 96 084,00 zł
Całkowita wartość projektu: 106 760,00 zł
Rewitalizacja, zgodnie z wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, to „kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji”.
Obszar zdegradowany cechują w szczególności: wysokie bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, problemy edukacyjne, niski kapitał społeczny, niewystarczający poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym.
Skuteczność procesu rewitalizacji zależy w dużym stopniu od partycypacji społecznej. W związku z tym Program jest opracowywany przy udziale mieszkańców, środowisk społecznych, zawodowych i gospodarczych dzięki przeprowadzanym konsultacjom społecznym.
Pierwszym etapem prac nad programem jest przeprowadzenie pogłębionej diagnozy warunków życia mieszkańców gminy, w tym trzech spotkań – wywiadów fokusowych – z kluczowymi grupami mieszkańców: sołtysi, nauczyciele, przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, mieszkańców.
W ramach partycypacji społecznej odbędzie się 5 warsztatów, na których wypracowane zostaną działania, których głównym celem jest wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych.
Przewidziano także Czat z mieszkańcami Gminy Wińsko, a także utworzenie Wińskiej platformy konsultacyjnej, na której mieszkańcy będą mogli na bieżąco śledzić prace związane z opracowywaniem programu oraz zgłaszać swoje uwagi i wnioski.
Zorganizowany zostanie konkurs z nagrodami dla młodzieży i dorosłych pn.: „Problemy społeczne w Wińsku – narysuj, sfotografuj”.
Całość utrwalona zostanie w postaci filmu dokumentalnego.
I warsztaty w ramach opracowywania LPR obejmowały pracę w grupach polegającą na zdiagnozowaniu problemów w gminie w obszarach: gospodarczym, środowiskowym, zagospodarowania przestrzennego i usług publicznych, infrastruktury technicznej, w tym budowlanej. Powstała tzw. mapa problemów Gminy Wińsko.
Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom warsztatów za tak liczny udział
i intensywną pracę.
O kolejnych terminach spotkań będziemy informować Państwa na specjalnie utworzonej w tym celu Wińskiej Platformie Konsultacyjnej, która będzie podstroną internetowej strony Gminy Wińsko – www.winsko.pl.

DSC00318DSC00321DSC00327DSC00329DSC00341DSC00342DSC00348DSC00350DSC00362DSC00370DSC00405DSC00411DSC00426DSC00441

 
Comments

No comments yet.

Leave a Reply